1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu „PiD”.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

 5. Sprawozdanie finansowe

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu

 8.  Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013

 9.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013

 10.  Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013

 11. Głosowanie nad udzieleniem / nie udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej

 12. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2014

 13. Dyskusja, wolne wnioski

 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia „PiD”

Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami udzieliło absolutorium Zarządowi PiD i Komisji Rewizyjnej.