1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Protokolanta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2013-2016.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu za okres kadencji 2013-2016.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja i zapytania.
10.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
15.  Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
17. Informacja Zarządu o planach na rok 2016.
18. Dyskusja, wolne wnioski.


Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Stowarzyszenia w następującym składzie:

Wojciech Kondusza - Prezes Zarządu

Maria Kubasik – wiceprezes Zarządu
Marek Żak – wiceprezes Zarządu
Wojciech Morawiec – Skarbnik
Barbara Morawiec – członek Zarządu (sekretarz)
Janina Lisowska – członek Zarządu
Jürgen Gretschel – członek Zarządu
Poniżej sprawozdanie kadencyjne przyjęte przez Walne Zgromadzenie.


Sprawozdanie Zarządu
z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2013 - 2016

W kadencji 2013 – 2016 Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:
1. Wojciech Kondusza – prezes Zarządu
2. Krystyna Nowakowska – wiceprezes Zarządu / od marca 2015 r. Maria Kubasik
3. Franciszek Grzywacz – wiceprezes Zarządu / od marca 2015 r. Jerzy Szuba
4. Zuzanna Grębecka – członek Zarządu
5. Maciej Juniszewski - skarbnik / od lipca 2013 Wojciech Morawiec
6. Michał Sabadach – członek Zarządu
7. Jurgen Gretschel – członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 zaprotokołowanych posiedzeń Zarządu i jedno zebranie członków Stowarzyszenia; w poczet członków przyjęto dwie osoby, dwie osoby złożyły rezygnację i aktualnie liczy ono 24 członków.
W pracy merytorycznej Zarząd koncentrował się na podejmowaniu inicjatyw i włączaniu się w przedsięwzięcia, które służyły realizacji następujących celów statutowych.
wzbogacanie pamięci zbiorowej legniczan poprzez dialog i refleksję nad historią najnowszą; upamiętnianie historii miasta, jako miasta garnizonów, w tym szczególnie związanej z obecnością w jego przestrzeni garnizonu polskiego i radzieckiego; inspirowanie badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz grupami ludnościowymi (regionalnymi) Legnicy i regionu; inspirowanie działań i podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, popularyzatorskim, wydawniczym i organizacyjnym na rzecz ochrony sposobów upamiętniania historii miasta; budowanie dialogu w wieloetnicznej społeczności Legnicy; ochrona wartości kulturowych przestrzeni społecznych miasta i form pamięci historycznej w architekturze, sztuce, obiektach industrialnych i rękodzielnictwie.

W zgodzie z powyższym byliśmy organizatorami, współorganizatorami i uczestnikami różnorodnych przedsięwzięć związanych z historią obecności jednostek PGW w Legnicy:
- organizatorami „Majówki historycznej” oraz spotkania b. mieszkańców radzieckiego garnizonu w Legnicy z weteranami WP w uniejowickim Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego (maj, wrzesień 2013);
- organizatorami promocji książki trzyosobowego międzynarodowego zespołu badawczego z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą, z udziałem autorów – „Wymuszeni sąsiedzi. Ludność Legnicy w latach 1945 – 1962”. Mentorem grupy badawczej był W. Kondusza, a konsultantami w trakcie jej przygotowywania byli członkowie Stowarzyszenia: J. Gretschel, M. Sabadach, F. Grzywacz. Książka powstała w ramach projektu „Polska i radziecka propaganda historyczna i jej wpływ na stosunki pomiędzy polską i niemiecka ludnością cywilną a żołnierzami radzieckim w Legnicy w latach 1945-1960” (luty 2013);
- współorganizatorami spotkania z dr Zuzanną Grębecką, autorką książki  „Legnica 1945-1993. Podwójne życie miasta”, wydanej w ramach projektu artystyczno-społecznego „20 lat po” przez Wydawnictwo Edytor (listopad 2013);
- współorganizatorami konferencji popularno-naukowej „70 lat Legnicy” (październik 2015)
- organizatorami pobytu 45-osobowej grupy Rosjan - młodzieży i wychowawców z miasta Władimir. W ramach ich wizyty odbyło się spotkanie z młodzieżą ZSO Nr 2 przy ul. Radosnej, zwiedzanie miasta i muzeum w Uniejowicach (styczeń 2014);
- organizatorami pobytu 10-osobowej grupy studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą. Celem ich przyjazdu było poznanie powojennej historii miasta w kontekście pobytu wojsk radzieckich, ich wyprowadzania i zagospodarowania prorosyjskiego mienia. Informację o interesujących ich kwestiach wraz z oprowadzeniem po mieście przekazali: Wojciech Kondusza, Franciszek Grzywacz i Wojciech Morawiec (lipiec 2014);
- uczestnikami konferencji naukowej w Spale, której tematem była „Kulturotwórcza rola Armii Radzieckiej w Europie Środkowo – Wschodniej i na Bałkanach”. W. Kondusza wygłosił na niej referat pt. „Wieloetniczność Północnej Grupy Wojsk i wynikające z niej problemy”, Barbara i Wojciech Morawcowie byli aktywnymi uczestnikami dyskusji. Organizatorem konferencji był Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu, którymi kieruje dr Zuzanna Grębecka, członek naszego Zarządu (maj 2014);
- uczestnikami konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Tematem konferencji było "Wycofanie wojsk radzieckich z Niemiec i Polski w latach 1993/1994 w porównaniu. Pożegnanie, Pozostałości, Pamięć". Reprezentanci Stowarzyszenia swoje wystąpienia poświęcili przedstawieniu form pamięci o obecności wojsk radzieckich w Legnicy (W. Kondusza) oraz opisowi „odzyskanego miasta” i jego zagospodarowania (F. Grzywacz). (październik 2014);

Oprócz angażowania się w działania nawiązujące do historii radzieckiego garnizonu i kultywowanej pamięci o nim, podejmowano inicjatywy mające na celu zachowanie i utrwalenie pamięci o garnizonie polskim. Od Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu pozyskaliśmy szereg obiektów z terenu i budynków powojskowych przy ulicy Rzeczypospolitej; eksponaty pozyskiwaliśmy również od Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta. W połowie lutego 2015 roku Stowarzyszenie przejęło od prywatnego inwestora okolicznościowe płaskorzeźby, które wmurowane były w ścianę byłego biura przepustek do kompleksu koszarowego przy Alei Rzeczypospolitej w Legnicy. Ponadto przygotowane zostało przez W. Morawca opracowanie pt. „Wojsko Polskie w Legnicy w latach 1945 – 2008” (druk w 36 tomie SL, 2015).

Kolejną płaszczyzną aktywności Zarządu były kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz grupami ludnościowymi Legnicy i regionu oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony sposobów upamiętniania historii miasta i budowanie dialogu w wieloetnicznej/wielokulturowej społeczności Legnicy.
Realizacji tego celu służyły comiesięczne otwarte spotkania, na których prezentowano legnickie mniejszości i wydawnictwa im poświęcone.
Dużo uwagi Stowarzyszenie poświęciło utrwalaniu pamięci o losach tych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, a po wojnie mieszkańców Legnicy, których nazywa się Sybirakami. Pod koniec 2014 r. Zarząd zdecydował o podjęciu badań losów legnickich Sybiraków w oparciu o zgromadzoną przez Związek Sybiraków dokumentację i wywiady z wybraną grupa Zesłańców. Utworzono zespół (B. Morawiec, D. Ciesiul, W. Morawiec, W. Kondusza, M. Kubasik), którego zadaniem stało się zapisywanie ich indywidualnych historii. Efekty pierwszego etapu badań zaprezentowano na konferencji popularno-naukowej „Legniccy Sybiracy” (11 września 2015), której byliśmy organizatorem” oraz w książce Marii Kubasik „Legniccy Sybiracy”. Te badania będą kontynuowane.

Do tego nurtu działalności statutowej zaliczyć należy również wspierający udział Stowarzyszenia w przedsięwzięciach mniejszości służących upamiętnieniu ważnych dla nich wydarzeń historycznych, a zarazem budujących pamięć historyczną:
- Stowarzyszenie wraz z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Legnicką Biblioteką Publiczną – było współorganizatorem prezentacji dokumentalnego filmu „Aber das Leben geht weiter”- opowiadającego historię Polki i Niemki („przesiedlonej” i „wypędzonej” z terenów ojczystych), które los zderzył po wojnie w miejscowości Platerówka na Dolnym Śląsku. W prezentacji filmu, która zgromadziła kilkadziesiąt osób, udział wzięli twórcy i bohaterowie filmu (czerwiec 2014).
- Przedstawiciele Stowarzyszenia (F. Grzywacz, J. Gretschel i J. Pawliszczy) wzięli udział w dwudniowej konferencji w Dreźnie, której organizatorem był rząd Saksonii. Jej celem było rozpoczęcie prac nad ustaleniem płaszczyzn współpracy między towarzystwami w Dreźnie i Legnicy, które umożliwią przekazywanie doświadczeń historycznych młodemu pokoleniu Polaków i Niemców. Planowane są cykle wykładów, imprez kulturalnych, zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, udział w znaczących uroczystościach w Legnicy i Dreźnie. (październik 2014).
- Delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystym otwarciu lapidarium w Świerzawie. Wyeksponowano w nim 82 płyty nagrobne z byłych okolicznych niemieckich cmentarzy. Animatorem całego przedsięwzięcia był Jürgen Gretschel (maj 2015). Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” zostało zaproszone na tę uroczystość jako jedno z tych, które ma konkretne osiągnięcia w ochronie pamięci historycznej Dolnego Śląska.

Dbałość o pamięć historyczną zdecydowała również o przyjęciu Stowarzyszenia w 2013 r. do międzynarodowej sieci muzeów domowych. Od trzech lat regularnie uczestniczymy w organizowanym raz w roku Międzynarodowym Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju (W. Kondusza, F. Grzywacz, M. Sabadach, W. Morawiec, J. Szuba)
Międzynarodowa sieć „muzeów „domowych” ma na celu rejestrację, dokumentację, naukowe opracowywanie i popularyzację prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków, jako specyficznej formy dziedzictwa kulturowego i historycznego. Organizatorami sieci są: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe z Wrocławia, Uniwersytet Śląski w Opawie i Słowacki Instytut Historyczny.
Uczestnikom Forum zaprezentowano dorobek badawczy i wydawniczy członków Stowarzyszenia oraz zaczątek zbiorów związany z pobytem radzieckich jednostek wojskowych w Legnicy i rejonie legnickim.

Merytoryczną prezentację działalności statutowej Stowarzyszenia wieńczą przedsięwzięcia z zakresu ochrony wartości kulturowych przestrzeni społecznych miasta i form pamięci historycznej w architekturze, sztuce, obiektach industrialnych i rękodzielnictwie. Od roku realizowany jest oryginalny autorski projekt Wojciecha Morawca i Rogera Piaskowskiego pt. „Historyzm Legnicki”. Przybrał on formę comiesięcznych „Gawęd światłem malowanych”, prezentujących wartości kulturowe architektury legnickiej przełomu XIX i XX wieku. Cieszy się coraz większą popularnością. Średnio w spotkaniach uczestnicy ponad 40 osób. Stał się niejako sztandarową wizytówką naszej działalności badawczej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej.

Omówione przedsięwzięcia są systematycznie prezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia wraz z dokumentacją fotograficzną.
Kończąc, dziękuję wszystkim, dzięki którym tak owocnie realizowane są cele naszego Stowarzyszenia. Szczególnie głęboko kłaniam się p. dyrektor Annie Gątowskiej, która udostępnia nam pomieszczenia Legnickiej Biblioteki Publicznej. Bez jej życzliwości, wsparcia i współpracy niemożliwe byłoby osiągnięcie tego poziomu aktywności Stowarzyszenia.