Instrukcja dla Autorów

 

LA-2 kolor.jpg

 

   1. Tekst należy przygotować w wersji elektronicznej – dokument Word (docx) i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiór tekstu zostanie potwierdzony mailem.

  1. Na pierwszej stronie należy podać imię i nazwisko oraz miasto bądź pełną nazwę ośrodka, stowarzyszenia etc., który autor reprezentuje – wypośrodkowane; imię i nazwisko pogrubione.
  1. Tytuł pogrubiony i wypośrodkowany.
  1. Tekst powinien być zapisany czcionką Times Roman, 12 pkt, z odstępem między wierszami – 1,5; tekst wyjustowany. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm).
  1. Cytaty krótkie należy napisać zwykłą czcionką i ująć je w cudzysłów. Jeśli jest wewnętrzny cudzysłów, wówczas należy go wyróżnić znakami: <…….>. Dłuższe cytaty należy pisać mniejszą czcionką (10 pkt), z pojedynczym odstępem. Ewentualne komentarze autora artykułu odnośnie cytatu ująć w nawias kwadratowy.
  1. Stosujemy skróty: rok/roku - „r.”; wiek/wieku - „w.”
  1. Daty zapisujemy w sposób następujący:

         a) pełna data: 1 X 2001 r.

         b) miesiąc i rok: kwiecień 1930 r./ w kwietniu 1930 r.

   8. Wyrażenia obcojęzyczne zapisujemy kursywą.

   9. Przypisy:

       *stosujemy łacińskie skróty i zapisujemy je kursywą (np. ibidem, idem, eadem, op. cit., et al.);

       *nazwiska autorów i redaktorów w przypisach zapisujemy czcionką rozstrzeloną (zaznaczamy tekst --> prawy przycisk myszki-->czcionka-->zakładka „odstępy między znakami”).

       *przykłady:

                       Monografia:

                       a) P. Majer, Milicja Obywatelska 19441957: geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004.

                       b) K. Lowe, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, tłum. M. P. Jabłoński, Poznań 2016.

                       Artykuł z pracy zbiorowej:

                       a) D. Czarnecka, Ataki na pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce w latach 1956–1981, [w:] Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993. Studia i Szkice,

                         pod red. K. Filipa i M. Golona, Borne Sulinowo–Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 152–154.

                       b) L. Kantor, Wyjechać ze Strzegomia, [w:] Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 19451970, pod red. T. Włodarczyk, Wrocław 2017, s. 105.

                       Artykuł w czasopiśmie:

                       a) K. Kosiński, Prostytucja w PRL, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, t. IX (2009), s. 86.

                       b) G. Strauchold, „To dobra granica, ale przydałby się jeszcze lewy brzeg Odry”. Wokół dyskusji na temat polskiej granicy zachodniej w drugiej połowie lat 40. XX w.,

                         „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 2011, nr 2, s. 55.

                       Artykuł w prasie:

                       a) J. Biliński, Legnickie krematorium, „Konkrety”, nr 34 z 26 X 1990, s. 14.

                       b) Co jest z przydziałem chleba?, „Pionier”, nr 28 z 27 IX 1945, s. 4.

                       Źródło/artykuł internetowy:

                       a) L. Sadowska, Frontowcy z dziewczynką już przeniesieni do lapidarium,

                          źródło: https:/fakty.lca.pl/Legnica,news,72958,Frontowcy_z_dziewczynek_ju_przeniesieni_do_lapidarium.html [dostęp: 18 XII 2019 r.].

                       b) M. Żak, Marzec 1968 roku w Legnicy, źródło:https://histmag.org/Marzec-1968-roku-w-Legnicy-16550/1 [dostęp: 22 XI 2019 r.].

                       Źródła Archiwalne:

                       a) po raz pierwszy: pełna nazwa archiwum [dalej: skrót], pełna nazwa zespołu [dalej: skrót], sygnatura (numer) teczki, nazwa dokumentu, numer karty. Przykład:

                       Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Legnicy [dalej: AP Legnica], Miejska Rada Narodowa w Legnicy z lat 1945–1950 [dalej: MRN Legnica], sygn. 10, Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy

                               z 20 X 1946 r., k. 35.

                       b) po raz drugi i kolejny:

                       AP Legnica, MRN Legnica, sygn. 10, Protokół z posiedzenia..., k. 35.

                       c) kiedy pojawia się nowy zespół z archiwum, które już pojawiło się wcześniej:

                               AP Legnica, Zarząd Miejski w Legnicy z lata 1945–1950 [dalej: ZM Legnica], sygn. 3, Miesięczne sprawozdanie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXI m. Lignicę za sierpień 1945 r., k. 4.

                       d) źródła pochodzące z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zapisujemy bez nazwy zespołu:

                               Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [dalej: AIPN Wrocław], sygn. 145/79, Raport sytuacyjny Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lignicy z 10 VII 1945 r., k. 63.

     10. Fotografie lub inne ilustracje należy przesłać w oddzielnym pliku (w formacie: JPG, tif o rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

          Każde zdjęcie należy podpisać oraz podać autora zdjęcia lub źródło pochodzenia. Nie należy „wstawiać” ilustracji w tekście.