Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wzbogacanie pamięci zbiorowej legniczan poprzez dialog i refleksję nad historią najnowszą;
 2. Upamiętnianie historii miasta jako miasta garnizonów, w tym szczególnie związanej z obecnością w jego przestrzeni garnizonu polskiego i radzieckiego;
 3. Inspirowanie badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz grupami ludnościowymi (regionalnymi) Legnicy i regionu;
 4. Inspirowanie działań i podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, popularyzatorskim, wydawniczym i organizacyjnym na rzecz upamiętniania historii miasta;
 5. Budowanie dialogu w wieloetnicznej społeczności Legnicy;
 6. Ochrona wartości kulturowych przestrzeni społecznych miasta i form pamięci historycznej w architekturze, sztuce, obiektach industrialnych i rękodzielnictwie.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Gromadzenie materiałów dokumentujących działalność Wojska Polskiego w garnizonie Legnica i b. województwie legnickim oraz jego roli w rozwoju miasta i regionu;
 2. Gromadzenie materiałów dokumentujących pobyt jednostek Armii Radzieckiej w Legnicy oraz b. województwie legnickim i badanie wpływu ich obecności na rozwój miasta i regionu;
 3. Prezentację zbiorów historycznych Stowarzyszenia w miejscach publicznych;
 4. Udostępnianie zbiorów historycznych Stowarzyszenia do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
 5. Badanie i popularyzowanie wielonarodowego charakteru i dorobku kulturowego miasta;
 6. Realizację imprez oraz programów badawczych i edukacyjnych z zakresu wielokulturowości Legnicy i regionu;
 7. Badanie historii i współczesnego życia grup ludnościowych osiedlonych w Legnicy po 1945 roku;
 8. Podejmowanie inicjatyw służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kultury materialnej miasta poprzez dokumentowanie i ukazywanie niepowtarzalnych obiektów urbanistycznych, architektonicznych, plastycznych, rękodzielniczych, industrialnych itp.;
 9. Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz dostrzegania, określania i doceniania przez legniczan estetycznych walorów i wartości kulturowych otaczających nas przestrzeni społecznych;
 10. Organizowanie wystaw, konferencji, wykładów, spotkań;
 11. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 12. Prowadzenie strony internetowej;
 13. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.